fbpx

Promocja „Poleć Colibri Znajomemu”

Regulamin promocji

I. Organizator Promocji
Organizatorem promocji „Poleć Colibri Znajomemu”, zwanej w dalszej części Regulaminu „Promocją”, jest Colibri Accounting Ltd, zwanym w dalszej części Regulaminu „Operatorem”.

II. Przedmiot Promocji
1. Aby przystąpić do Promocji należy być aktualnym klientem abonamentowym Colibri Accounting Ltd z podpisanym kontraktem na 12 miesięcy.
2. Za polecenie nowej osoby lub firmy, która podpisze kontrakt na świadczenie usług księgowych przez Colibri Accounting, osoba/firma polecająca otrzyma 5% (pięć procent) rabatu na abonament naliczany zgodnie z umową podpisaną z abonentem na świadczenie usług księgowych przez Colibri Accounting Ltd.
3. Promocja staje się ważna w chwili podpisania przez osobę/firmę poleconą kontraktu na świadczenie usług księgowych przez Colibri Accounting na okres 12 miesięcy oraz dokonania pierwszej pełnej opłaty miesięcznej.
4. Rabat zostanie naliczony w kolejnym miesiącu kalendarzowym, po wskazaniu przez osobę polecającą danych nowego klienta oraz po uregulowaniu płatności za pierwszy pełny miesiąc przez poleconą osobę/firmę.
5. Wskazany rabat dla aktualnego – polecającego – abonenta zostanie udzielony na okres 6 miesięcy.
6. W ramach Promocji osoba/firma polecona otrzyma 50% (pięćdziesiąt procent) rabatu na pierwszy miesiąc abonamentu naliczanego zgodnie z umową podpisaną, z nowym abonentem, na świadczenie usług księgowych przez Colibri Accounting Ltd.
7. Minimalny abonament uprawniający do otrzymania 50%-owej zniżki, dla nowej osoby/firmy, wynosi £120 miesięcznie w przypadku spółek limited lub £180 rocznie w przypadku osób samozatrudnionych.

III. Udział w Promocji
1. Abonent, o którym mowa w pkt. 1, ust. II może skorzystać z Promocji jeżeli nie zalega z opłatami na rzecz Operatora z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu.
2. Za każde polecenie nowej osoby/firmy abonent może otrzymać każdorazowo 5% (pięć procent) zniżki, przy czym maksymalny upust na usługi księgowe wynosi 15% (piętnaście procent), a więc 3 polecenia. Każdorazowo muszą zostać spełnione warunki określone w niniejszym regulaminie.
3. Abonent jest zobowiązany do zwrotu udzielonego rabatu otrzymanego od Operatora, w następujących przypadkach:
a.) pozyskania nowego klienta, który podpisał umowę o świadczenie usług księgowych a następnie nie zapłacił żadnej z wystawionych przez Colibri Accounting faktur wynikających z umowy.
b.) pozyskania nowego klienta, który podpisał umowę o świadczenie usług księgowych a następnie zapłacił za maksymalnie 5 (pięć) wystawionych przez Colibri Accounting faktur wynikających z umowy, po czym zaprzestał opłacania jakichkolwiek należności na rzecz Colibri Accounting Ltd.
Zwrot udzielonej ulgi będzie następować poprzez wystawienie faktury przez Operatora na rzecz abonenta polecającego na kwotę równą udzielonemu rabatowi w trakcie promocji.

IV. Postanowienia końcowe
1. Promocja trwa od 1 lipca 2022 do odwołania.
2. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2022r.