fbpx

Regulamin konsultacji online

REGULAMIN KONSULTACJI ONLINE

 1. Usługa „Konsultacje online”, zwana dalej „Usługą” świadczona jest przez firmę COLIBRI ACCOUNTING LTD, 105 Harrow Road LU7 4UG, Leighton Buzzard, zarejestrowana w Companies House pod numerem 13643322 zwana dalej FIRMĄ
 2. Osoba korzystająca z Usługi zwana jest „Użytkownikiem.”
 3. Usługa polega na umożliwieniu Użytkownikowi skorzystania z rozmowy online/telefonicznej lub korespondencji e-mailowej z właścicielem Firmy na temat dotyczący obszaru księgowości, zwanej dalej „Poradą”.
 4. Usługa jest dostępna dla Użytkowników Serwisu po uzupełnieniu wszystkich pól formularza znajdującego się w Serwisie pod adresem https://colibriaccounting.co.uk/konsultacje/ , zwanego dalej „Formularzem”.
 5. Właściciel Serwisu przesyła Użytkownikowi treść porady na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail w przeciągu 48 godzin zegarowych od momentu zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia. W szczególnych przypadkach odpowiedź może zostać przesłana w terminie dłuższym, po wcześniejszym poinformowaniu Użytkownika o powodach opóźnienia.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo otrzymania rachunku za opłaconą Poradę w formie elektronicznej w formacie PDF, wysyłane z adresu e-mail office@colibriaccounting.co.uk (faktury nie będą wysyłane pocztą tradycyjną w wersji papierowej), bez podpisu Klienta (e-faktura).
 7. Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość przesłanego Formularza ponosi Użytkownik Serwisu.
 8. Użytkownik nie może powoływać się na niekompletność treści Porady lub jej nieprzydatność, jak i na szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z treści Porady i nie może żądać zwrotu zapłaconego wcześniej wynagrodzenia jeśli nie opisał lub nie przedstawił w pełni stanu faktycznego w Formularzu.
 9. Treść Porady przygotowywana jest na podstawie stanu faktycznego opisanego lub przedstawionego werbalnie przez Użytkownika i w oparciu o stan prawny podatkowego prawa brytyjskiego obowiązującego w dacie udzielenia konsultacji.
 10. Właściciel Serwisu może odmówić udzielenia Porady, w przypadku gdy uzna, że może to naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki zawodowej.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość Produktów oferowanych. Produkty nie podlegają zwrotom.
 12. Językiem komunikacji między Klientem a Usługodawcą oraz Prawnikiem jest język polski.
 13. Wysłanie formularza oznacza akceptację warunków Regulaminu oraz zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie zgromadzonych danych w celu realizacji Usługi.
 14. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez właściciela Serwisu www.colibriaccounting.co.uk polegających na sprzedaży lub udostępnianiu wzorów dokumentów lub pism, e-booków.

Data publikacji Regulaminu Konsultacji Online: 1 Kwietnia 2022r.