fbpx

Regulamin newsletter

REGULAMIN NEWSLETTERA

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Colibri Accounting Ltd nieodpłatnej usługi „Newsletter” drogą elektroniczną.

2. „Newsletter” – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Colibri Accounting Ltd za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach, promocjach Colibri Accounting Ltd świadczona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

3. Usługa świadczona jest przez COLIBRI ACCOUNTING LTD, 105 Harrow Road LU7 4UG, Leighton Buzzard, zarejestrowana w Companies House pod numerem 13643322 zwana dalej FIRMĄ

4. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi „Newsletter” należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

5. Dla korzystania z usługi wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

6. Usługa „Newsletter” świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób. Aby dokonać rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny w postaci elektronicznej dostępny na stronie internetowej www.colibriaccounting.co.uk

7. W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:

  1. Wypełnić prawidłowo formularz: W pole o nazwie „Wpisz swój adres e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji Newslettera. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.
  2. Wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
  3. Kliknąć na przycisk „Subskrybuj”.
  4. Po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
  5. Kliknąć na nadesłany na podany adres e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Od tej chwili, na zarejestrowane konto email nadsyłane będą przez Colibri Accounting Ltd treści kolejnych edycji usługi „Newsletter”.

8. Colibri Accounting Ltd przetwarza dane osobowe wyłącznie na cele własnego użytku. Colibri Accounting Ltd jako administrator danych osobowych nie powierza ich innym podmiotom.

9. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie i w czasie nieoznaczonym od momentu zarejestrowania się Użytkownika do momentu rezygnacji przez Użytkownika lub wypowiedzenia Usługi przez Spółkę.

10. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi „Newsletter”. Subskrypcję można anulować, klikając na link „Rezygnacja” znajdujący się w stopce każdego z przesłanych listów elektronicznych.

11. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika i danych osobowych z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

12. Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Colibri Accounting Ltd za pośrednictwem Newslettera informacji księgowych oraz handlowych.

13. Administratorem podanych przez Użytkownika danych osobowych jest COLIBRI ACCOUNTING LTD, 105 Harrow Road LU7 4UG, Leighton Buzzard, zarejestrowana w Companies House pod numerem 13643322

14. Użytkownik może kontaktować się z Colibri Accounting Ltd za pomocą poczty elektronicznej na adres office@colibriaccounting.co.uk

15. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane na czas ważności zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

16. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych osobowych,

c) żądania usunięcia danych osobowych,

Z praw powyżej wskazanych Klient może skorzystać poprzez list wysłany za pomocą poczty elektronicznej na adres office@colibriaccounting.co.uk

17. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

18. Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

19. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@colibriaccounting.co.uk W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem.

20. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

21. Wyłączne prawa do wszelkich elementów udostępnianych przez Colibri Accounting Ltd lub jej partnerów, w szczególności majątkowe prawa autorskie, przysługują Firmie lub jej partnerom. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata.

22. Colibri Accounting Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.colibriaccounting.co.uk wiadomości o zmianie Regulaminu.

23. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

24. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach. Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

25. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.colibriaccounting.co.uk w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

Data publikacji Regulaminu Konsultacji Online: 1 Kwietnia 2022r.