fbpx
Blog Post

Kalkulacje podatkowe dla samozatrudnionych i spółek LTD

Kalkulacje podatkowe dla samozatrudnionych i spółek LTD

Jasno, zwięźle i konkretnie na temat ile podatków i składek musi zapłacić samozatrudniony oraz osoba zatrudniona na umowę o pracę w Ltd. Wszystkie dane na lata 2021/2022 oraz 2022/2023.

Progi podatkowe dla osób pracujących w UK są następujące:

0% – zarobki do wysokości £12,570 (kwota ta nie zmieni się do 2026 roku!)

20% – pomiędzy £12,570 – £50,270

40% – pomiędzy £50,270 – £150,000

45% – dla zarobków powyżej £150,000

National Insurance Contribution, czyli składki na ubezpieczenie społeczne dla osób samozatrudnionych i pracowników przedstawia tabela poniżej:

Poniższa tabela obrazuje jak składki zmienią się od 6 kwietnia 2022 roku w porównaniu do składek obowiązujących obecnie. Do wszystkich wskaźników należy dodać 1.25% wzrostu.

Jak zatem będą kształtować się konkretne wyliczenia? Poniżej znajdziesz konkretne wyliczenia przy założeniach, że dana osoba zarabia w granicach £30,000

                            

                            W Y L I C Z E N I A

OSOBY SAMOZATRUDNIONE przy dochodzie rocznym w wysokości £30,000 uzyskanym wyłącznie z pracy na własny rachunek i nie posiadająca żadnego innego zatrudnienia.

OPCJA 1:

£30,000 – £12,570 (kwota wolna od podatku) = £17,430 – kwota do opodatkowania

£17,430 x 20% (pierwszy próg podatkowy) = £3,486 – podatek do odprowadzenia

UWAGA! Kwota ta zmniejsza się, gdy osoba samozatrudniona posiada koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które można wliczyć w kalkulacji. 

Przy założeniu, że koszty ogólne w całym roku wyniosły £5,000, to kalkulacja zmieni się następująco:

OPCJA 2:

£30,000 – £12,570 = £17,430

£17,430 – £5,000 (koszty) = £12,430 – kwota do opdatkownia

£12,430 x 20% = £2,486 – kwota podatku do zapłaty

Koszty pomniejszyły dochód, a więc i należny podatek jest niższy.


Jak można zauważyć posiadanie dokumentów związanych z poniesionymi wydatkami jest bardzo ważne, bo w sposób znaczący wpływają one na nasze zobowiązania podatkowe.


Do należnego podatku należy doliczyć również składki na ubezpieczenie. Z uwagi na fakt, że dochód przekroczył kwotę £9,568 to osoba taka kwalifikuje się do opłaty obu klas NIC (gdyby dochód przekroczył wysokość £50,270 to należałoby od nadwyżki odprowadzić dodatkowe 2%, ale w tej sytuacji nie ma takiej potrzeby, więc kalkulacja wygląda następująco):

NIC Class 2: £3.05 x 52 tygodnie (jeśli firma była aktywna przez cały rok) = £158.60

NIC Class 4: £30,000 – £9,568 (kwota graniczna NIC Class 2) = £20,432

                     £20,432 x 9% (wysokość składki) = £1,838.88 – składki NIC do zapłaty

Należy zsumować naliczone składki, a więc kwota składek do zapłaty wynosi £1997.48. 

UWAGA! Od 6 kwietnia należy doliczyć dodatkowe 1.25%, licząc nie 9% a 10.25% więc kwota ogólna składek NIC wyniesie £2,095.28.

W związku z tym kwota ogólna do zapłaty na rzecz HMRC wynosi:

Opcja 1 – £5,483.48 – bez kosztów

Opcja 2 – £4,483.48 – z kosztami (a w nowym roku podatkowym £4,581.28)

PAMIĘTAJ! każda sytuacja jest inna i jest rozpatrywana przez HMRC indywidualnie ALE urząd może wnieść również o wpłatę zaliczki na podatek na rok następny. Dzieje się tak zazwyczaj w sytuacji, gdy kwota NIC przekracza wysokość £1,000. Zaliczka jest podzielona na dwie płatności:

  • pierwsza zaliczka płatna do dnia 31 stycznia wraz z należnym podatkiem za rok obecny
  • druga zaliczka płatna do dnia 31 lipca

Jest to kwota, którą płacisz DO PRZODU na poczet podatku na przyszły rok. Jest ona później wliczona w należny podatek a nadpłata jest zwracana na konto podatnika. Jeśli zapłacono zbyt mało, wówczas wymagana do zapłaty jest wyłącznie RÓŻNICA między należnością a już opłaconą częścią


                    Warto wiedzieć, że jeśli zapłaciłeś w zaliczkach 80% lub więcej, 

                                 to HMRC nie naliczy zaliczek na rok następny.


Jeśli osoba, która wpłaciła zaliczki zamknie swoją działalność w ciągu następnego roku lub z jakiś względów nie będziesz się kwalifikował do złożenia Self Assessment, wówczas urząd odda wszystkie wpłacone zaliczki na konto podatnika. 

SAMOZATRUDNIENIE PRZY POSIADANEJ DODATKOWEJ UMOWIE O PRACĘ

Prawo zupełnie nie zabrania pracy na etacie przy jednoczesnej rejestracji jako self employed. W przypadku kilku źródeł dochodu kalkulacje podatkowe wynikają z SUMY WSZYSTKICH ZAROBKÓW JAKA DANA OSOBA OSIĄGNĘŁA W CIĄGU ROKU PODATKOWEGO ze wszystkich źródeł pracy.

Załóżmy, że taka osoba zarabia również £30,000 z czego:

£21,000 – pochodzi z umowy o pracę

£9,000 – to dochód z własnej działalności

W takim wypadku wyliczenia będą kształtować się następująco:

z umowy o pracę:

£21,000 – £12,570 = £8,430

£8,430 x 20% = £1,686 – podatek pobrany przez pracodawcę

z całości dochodu:

£21,000 + £9,000 – £12,570 = £17,430 – kwota ogólna do opodatkowania

£17,4330 x 20% = £3,486

£3,486 – £1,686 (pobrany podatek) = £1,800 – pozostały podatek do zapłaty

I ponownie, kwota ta ulegnie pomniejszeniu jeśli we własnej firmie osoba ta udokumentuje posiadanie wydatków związanych z działalnością. Przy założeniu posiadanych £2,000 kosztów za cały rok to kalkulacja w rozliczeniu wygląda tak:

£21,000 + £9,000 = £30,000 – £2,000 (koszty) = £28,000

£28,000 – £12,570 (kwota wolna od podatku) = £15,430

£15,430 x 20% = £3,086 – £1,686 (podatek potrącony przez pracodawcę) = £1,400 – należny podatek

Pomimo tego, że osoba taka jest zatrudniona na umowę o pracę, to z części uzyskanej z samozatrudnienia musi odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z widełkami wskazanymi powyżej. O zmianach podatkowych w nowym roku pisałam TUTAJ

To na co uczulam to, aby być uważnym w kwestii progów podatkowych! Pamiętaj, że jeśli dochód ze wszystkich źródeł zatrudnienia przewyższy £50,271 to obowiązuje 40%-owy próg podatkowy! Co prawda wyższą stawkę podatku należy odprowadzić wyłącznie od kwoty nadwyżki, ale i tak warto mieć to na uwadze.

UMOWA O PRACĘ WE WŁASNEJ SPÓŁCE LTD – dla wielu założeniu własnej spółki limited jest najlepszym rozwiązaniem. Wiele osób decyduje się również na rejestrowanie siebie na etacie i wypłacanie sobie pensji. Zgodnie z brytyjskim prawem podatkowym kwota £8,840 rocznie (w roku 2021/2022) jest wolna od podatku i składek NIC. W roku podatkowym 2022/2023 kwota ta wyniesie £9,100. Ponadto pierwsze £2,000 dywidendy również nie wymaga odprowadzania podatku. W związku z tym od 6 kwietnia 2022 kwota £11,100 jest kwotą, która nie generuje żadnych dodatkowych kosztów ani dla zatrudnionego dyrektora ani dla zatrudniającej spółki. 

To jak kształtują się podatki od dywidend obrazuje tabela obok.

Co jeśli w roku 2022/2023 dyrektor chce zarabiać £30,000 rocznie w swojej własnej spółce i nie posiada innego zatrudnienia? Wówczas wyliczenia wyglądają następująco:

£30,000 – £9,100 (kwota wolna) – £2,000 (dywidenda) = £18,900 – kwota do opodatkowania

Jeśli kwota ta będzie składała się na wynagrodzenie o pracę to należy od niej:

  • opłacić 20% podatku
  • odprowadzić składki NIC zgodnie z procentami opisanymi powyżej

Jeśli wypłata będzie dokonana w formie dywidendy, a ogólny dochód dyrektora jest niższy niż £50,270, wówczas należy naliczyć podatek w wysokości:

  • 7.5% w roku podatkowym 2021/2022
  • 8.75% od roku podatkowego 2022/2023

Jeśli dochód jest wyższy niż wspomniane £50,270 wówczas podatek od dywidend wynosi

  • 32% w roku podatkowym 2021/2022
  • 33.25% od roku podatkowego 2022/2023

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tego jak powinny kształtować się Twoje wyliczenia, lub potrzebujesz innej pomocy księgowej, to zapraszam do kontaktu.

Colibri Accounting Ltd

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts